Projekty współfinansowane z UE

 1

 

 

Informujemy, że spółka Emtextil realizuje projekt badawczo -rozwojowy pod tytułem
Przeprowadzenie badań polegających na opracowaniu pod względem surowcowym wariantów włóknin puszystych”, mający na celu opracowanie składu surowcowego nowego produktu dla rynku włóknin.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

 

Umowa o wykonanie prac badawczo-rozwojowych jest obecnie w realizacji. Jej termin zakończenia datuje się na 30 listopada 2018 roku. Wynikiem pracy badawczo rozwojowej będzie wytworzenie wyselekcjonowanych partii testowych włóknin funkcjonalnych, których istotną cechą będą właściwości antybakteryjne, bakteriostatyczne, grzybobójcze, antyroztoczowe, biodegradowalne, wysokosprężyste, o zwiększonej odporności na płomień.

Ogólna kwota umowy na realizację prac badawczo – rozwojowych opiewa na 448 950.00 PLN, zaś kwotę 365 000.00 PLN stanowią wydatki kwalifikowalne, które będą współfinansowane w kwocie: 310 250.00 PLN przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucji Pośredniczącej

dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 -2020